Tooltip Tags: היסטוריה ותרבות

הסימנית 脸 - תמונת שער

פנים, פרצוף – liǎn

הסימנית 朝 - תמונת שער

שושלת, לפנות כלפי, צפון קוריאה – cháo

הסימנית 古 - תמונת שער

עתיק, קדום – gǔ

הסימנית 午 - תמונת שער

צהריים – wǔ

הסימנית 阴 - תמונת שער

יִין, צל, נקבי – yīn

הסימנית 明 - תמונת שער

בהיר, ברור, מחר, שושלת מינג – míng

הסימנית 阳 - תמונת שער

יָאנְג, שמש, זכרי – yáng

הסימנית 旦 - תמונת שער

שחר, יום – dàn

הסימנית 天 - תמונת שער

יום, שמיים – tiān

הסימנית 公 - תמונת שער

ציבור, זולת – gōng

הסימנית 汉 - תמונת שער

סיני, חאן – hàn

הסימנית 韩 - תמונת שער

(דרום) קוריאה – hán

גלילה למעלה