שורש: עץ - 木

הסימנית 新 - חדש בסינית מנדרינית

חדש – xīn

הסימנית 宋 - שושלת ושם משפחה סיני נפוץ

שושלת סונג, שם משפחה נפוץ – sòng

הסימנית 困 בסינית מנדרינית

מצוקה, קושי, עייפות – kùn

חלום בסינית מנדרינית

חלום, לחלום – mèng

לי - שם משפחה נפוץ בסינית מנדרינית

שזיף, שם משפחה נפוץ – lǐ

מנוחה או הפסקה בסינית

לנוח, הפסקה – xiū

מתקן תומך בסינית

מדף, מתלה, התקן תומך – jià

יער או אפל בסינית

יער, אפל, קודר – sēn

חורשה או יער בסינית

חורשה, יער – lín

עדיין לא בסינית

עדיין לא – wèi

סוף בסינית

סוף, קץ, שלהי, צמרת (עתיק), תפל, אבקה – mò

שורש בסינית

שורש, מכ"ס לספרים, חוברת, זה – běn

גלילה למעלה