שורש: יד אוחזת מקל - 攵

הסימנית 敏 - חד וזריז בסינית מנדרינית

פיקח, זריז, מהיר-תגובה, חד-תפיסה – mǐn

לעשות בסינית

לעשות, להכין, לשמש, להיעשות – zuò

גלילה למעלה